Make your own free website on Tripod.com
   

日本語 - 中文 - 日本語 - 中文 - 日本語 - 中文- 日本語 - 中文- http://japones-chino.tripod.com - 中文 - 日本語 - 中文- 日本語 - 中文 - 日本語 - 中文- 日本語 - 

        INTRODUCCION AL IDIOMA CHINO Y JAPONS

 

 

 

Nombres en chino

Letras C- D- E . Busca el tuyo:

Cabal 卡瓦尔 [kǎ wǎr]
Caballero 卡瓦列罗 [kǎ wǎ li lu]
Cadena 卡德纳 [kǎ d n]
Cadoza 卡多萨 [kǎ duō s]
Caldera 卡尔德拉 [kǎr d lā]
Caldern 卡尔德隆 [kǎr d lng]
Caligo 卡利戈 [kǎ l gē]
Calixto 卡利斯托 [kǎ l sī tuō]
Calleja 卡列哈 [kǎ li hā]
Callejas 卡列哈斯 [kǎ li hā sī]
Calles 卡列斯 [kǎ li sī]
Calvino 卡尔维诺 [kǎr wi nu]
Calvo 卡尔沃 [kǎr w]
Camacho 卡马乔 [kǎ mǎ qio]
Camargo 卡马戈 [kǎ mǎ gē]
Camila 卡米拉 [kǎ mǐ lā]
Camille 卡米列 [kǎ mǐ li]
Camilo 卡米洛 [kǎ mǐ lu]
Campo 坎波 [kǎn bō]
Campos 坎波斯 [kǎn bō sī]
Candela 坎德拉 [kǎn d lā]
Candelaria 坎德拉利亚 [kǎn d lā l y]
Cndido 坎迪多 [kǎn d duō]
Can 卡内 [kǎ ni]
Cano 卡诺 [kǎ nu]
Cant 坎图 [kǎn t]
Caracala 卡拉卡拉 [kǎ lā kǎ lā]
Crdenas 卡德纳斯 [kǎ d n sī]
Cardona 卡多纳 [kǎ duō n]
Cardozo 卡多索 [kǎ duō suǒ]
Carina 卡利纳 [kǎ l n]
Carla 卡拉 [kǎ lā]
Carlo 卡洛 [kǎ lu]
Carlomagno 卡洛马尼奥 [kǎ lu mǎ n o]
Carlos 卡洛斯 [kǎ lu sī]
Carlota 卡洛塔 [kǎ lu tǎ]
Carmelo 卡梅洛 [kǎ mi lu]
Carmen 卡门 [kǎ mn]
Carol 卡罗 [kǎ lu]
Carola 卡洛拉 [kǎ lu lā]
Carolina 卡罗利娜 [kǎ lu l n]
Carpena 卡尔佩纳 [kǎr pi n]
Carpentier 卡彭铁尔 [kǎ png tiěr]
Carranca 卡兰卡 [kǎ ln kǎ]
Carreo 卡雷尼奥 [kǎ li n o]
Carrillo 卡里略 [kǎ lǐ l]
Carrin 卡里翁 [kǎ lǐ wēng]
Carvajal 卡瓦哈尔 [kǎ wǎ hār]
Carvalho 卡瓦略 [kǎ wǎ l]
Carvallo 卡瓦略 [kǎ wǎ l]
Casablanca 卡萨布兰卡 [kǎ s b ln kǎ]
Casandra 卡桑德拉 [kǎ sāng d lā]
Casiano 卡西亚诺 [kǎ xī y nu]
Casimiro 卡西米罗 [kǎ xī mǐ lu]
Casio 卡西奥 [kǎ xī o]
Caso 卡索 [kǎ suǒ]
Castellano 加斯特里亚诺 [jiā sī t lǐ y nu]
Castellanos 加斯特里亚诺斯 [jiā sī t lǐ y nu sī]
Castilla 加斯蒂利亚 [jiā sī d l y]
Castillo 加斯蒂略 [jiā sī d l]
Castro 卡斯特罗 [kǎ sī t lu]
Catalina 卡塔利纳 [kǎ tǎ l n]
Catalina 卡达利娜 [kǎ d l n]
Catilina 卡蒂利娜 [kǎ d l n]
Catn 卡顿 [kǎ dn]
Cayetano 卡耶塔诺 [kǎ yē tǎ nu]
Cayo 卡约 [kǎ yuē]
Cecil 塞西尔 [sāi xīr]
Cecilia 塞西莉亚 [sāi xī l y]
Cecilio 塞西略 [si xī l]
Ceferino 塞费里诺 [si fi lǐ nu]
Celdn 塞尔丹 [sir dān]
Celeste 塞莱斯特 [sāi li sī t]
Celestino 塞莱斯蒂诺 [sāi li sī d nu]
Celia 塞利亚 [sāi l y]
Celina 塞丽娜 [sāi l n]
Celso 塞尔索 [sir suǒ]
Ceniceros 赛尼塞罗斯 [si n si lu sī]
Cervantes 塞万提斯 [si wn t sī]
Csar 塞萨尔 [sāi sr]
Cesreo 塞萨雷奥 [si s li o]
Cevallos 塞瓦略斯 [si wǎ l sī]
Chapa 查帕 [ch p]
Chaves 查维斯 [ch wi sī]
Chvez 查维斯 [ch wi sī]
Chema 切玛 [qiē mǎ]
Chicho 池稠 [ch chu]
Choan 稠安 [chu ān]
Chucho 丘乔 [qiū qio]
Cicern 西塞龙 [xī si lng]
Cienfuegos 西恩富戈斯 [xī ēn f gē sī]
Cincinato 辛西纳多 [xīn xī n duō]
Cintia 辛蒂亚 [xīn d y]
Cipriano 西普里亚诺 [xī pǔ lǐ y nu]
Cirilo 西里洛 [xī lǐ lu]
Ciro 西罗 [xī lu]
Clara 克拉拉 [k lā lā]
Claudia 克劳迪亚 [k lo d y]
Claudia 格劳迪亚 [g lo d y]
Claudio 克劳迪噢 [k lo d ō]
Claudio 克劳迪奥 [k lo d o]
Cleanto 克莱安托 [k li ān tuō]
Clemencia 克莱门西亚 [k li mn xī y]
Clemente 克莱门特 [k li mn t]
Clebulo 克莱奥武洛 [k li o wǔ lu]
Cleto 克莱托 [k li tuō]
Clodomiro 克洛多米罗 [k lu duō mǐ lu]
Clodoveo 克洛多维奥 [k lu duō wi o]
Clotario 克洛塔里奥 [k lu tǎ lǐ o]
Clotilde 克洛蒂尔德 [k lu dr d]
Collado 科利亚多 [kē l y duō]
Coln 科隆 [kē lng]
Colorado 科洛拉多 [kē lu lā duō]
Cmodo 科莫多 [kē m duō]
Concepcin 孔塞普西翁 [kǒng si pǔ xī wēng]
Concepcin 康塞普西翁 [kāng sāi pǔ xī wēng]
Concha 孔查 [kǒng ch]
Conrado 孔拉多 [kǒng lā duō]
Constancia 康斯坦西亚 [kāng sī tǎn xī y]
Constancio 康斯坦西奥 [kāng sī tǎn xī o]
Constantino 康斯坦丁诺 [kāng sī tǎn dīng nu]
Constanza 康斯但萨 [kāng sī dn s]
Consuelo 孔苏埃洛 [kǒng sū āi lu]
Contreras 孔特雷拉斯 [kǒng t li lā sī]
Coral 科拉尔 [kē lār]
Corales 科拉莱斯 [kē lā li sī]
Crdoba 科尔多瓦 [kēr duō wǎ]
Corina 科利纳 [kē l n]
Cornelio 科尔内略 [kēr ni l]
Cortzar 科塔萨尔 [kē tǎ sr]
Corts 科尔特斯 [kēr t sī]
Cosme 科斯梅 [kē sī mi]
Costa 科斯塔 [kē sī tǎ]
Costas 科斯塔斯 [kē sī tǎ sī]
Covadonga 科瓦东加 [kē wǎ dōng jiā]
Cramer 克拉梅尔 [k lā mir]
Crescencio 克里森斯哦 [k lǐ sēn sī ]
Crescencio 克雷森西奥 [k li sēn xī o]
Creso 克雷索 [k li suǒ]
Crespo 克雷斯波 [k li sī bō]
Crisstomo 克里索斯托莫 [k lǐ suǒ sī tuō m]
Crispn 克里斯平 [k lǐ sī png]
Cristian 克里斯蒂安 [k lǐ sī d ān]
Cristiano 克里斯蒂亚诺 [k lǐ sī d y nu]
Cristina 克里斯蒂娜 [k lǐ sī d n]
Cristina 克里斯蒂纳 [k lǐ sī d n]
Cristino 克里斯蒂诺 [k lǐ sī d nu]
Cristo 克里斯托 [k lǐ sī tuō]
Cristbal 克里斯托瓦尔 [k lǐ sī tuō wǎr]
Cristy 克里斯蒂 [k lǐ sī d]
Cruz 克鲁斯 [k lǔ sī]
Cueva 奎瓦斯 [ku wǎ sī]
Cuevas 奎瓦斯 [ku wǎ sī]
Curcio 库尔西奥 [kr xī o]
Dagoberto 达戈维托 [d gē wi tuō]
Daisy 戴西 [di xī]
Dalmiro 达尔米罗 [dr mǐ lu]
Damaso 达马索 [d mǎ suǒ]
Damin 达米安 [d mǐ ān]
Damin 达米安 [d mǐ ān]
Daniel 丹尼尔 [dān nr]
Daniela 丹尼埃拉 [dān n āi lā]
Daniela 丹尼尔拉 [dān nr lā]
Daniels 丹尼尔斯 [dān nr sī]
Danilo 达尼洛 [d n lu]
Daro 达里噢 [d lǐ ō]
Daro 达里奥 [d lǐ o]
Dary 达日 [d r]
David 戴维 [di wi]
Davids 戴维斯 [di wi sī]
David 达卫 [d wi]
Dayan 达岩 [d yn]
De la Vega 德拉维加 [d lā wi jiā]
De las Torres 德拉斯托雷斯 [d lā sī tuō li sī]
De Marchi 德尔马奇 [dr mǎ q]
Debora 德沃拉 [d w lā]
Deguene 德亨内 [d hēng ni]
Deisi 德意思 [d y sī]
Delfino 德尔菲诺 [dr fēi nu]
Delgado 德尔加多 [dr jiā duō]
Demetrio 德梅特里奥 [d mi t lǐ o]
Demian 德米安 [d mǐ ān]
Demstenes 德莫斯特内斯 [d m sī t ni sī]
Denise 丹尼斯 [dān n sī]
Dennise 丹尼瑟 [dān n s]
Desiderio 德西德里奥 [d xī d lǐ o]
Desire 德西雷 [d xī li]
Devota 德奥塔 [d o tǎ]
Diamela 迪亚梅拉 [d y mi lā]
Diana 黛安娜 [di ān n]
Daz 迪亚斯 [d y sī]
Diego 迭戈 [di gē]
Dinio 迪尼噢 [d n ō]
Dogenes 迪奥赫内斯 [d o h ni sī]
Domedes 迪奥梅德斯 [d o mi d sī]
Dionisia 迪奥尼西娅 [d o n xī y]
Dionisio 迪奥尼西奥 [d o n xī o]
Diosdado 迪奥斯达多 [d o sī d duō]
Dolores 多洛雷斯 [duō lu li sī]
Domiciano 多米西亚诺 [duō mǐ xī y nu]
Domingo 多明戈 [duō mng gē]
Domnguez 多明格斯 [duō mng g sī]
Dominica 多米尼克 [duō mǐ n k]
Donato 多纳托 [duō n tuō]
Dora 多拉 [duō lā]
Dorado 多拉多 [duō lā duō]
Dori 多利 [duō l]
Doris 多利丝 [duō l sī]
Dorotea 多罗特阿 [duō lu t ā]
Eb 埃帕 [āi p]
Echegaray 埃切加赖 [āi qiē jiā li]
Echeverra 埃切维里亚 [āi qiē wi lǐ y]
Edgar 埃德加 [āi d jiā]
Edgardo 埃德加多 [āi d jiā duō]
Edilberto 埃迪尔韦托 [āi dr wi tuō]
Edmundo 埃德孟多 [āi d mng duō]
Eduardo 埃德华多 [āi d hu duō]
Eduardo 爱德华多 [i d hu duō]
Edurne 诶杜尔内 [诶dr ni]
Edwin 埃德温 [āi d wēn]
Ejair 埃哈伊尔 [āi hā yīr]
Eladio 埃拉迪奥 [āi lā d o]
Elagbalo 埃拉加瓦洛 [āi lā jiā wǎ lu]
Eleazar 埃莱亚萨 [āi li y s]
Elena 埃伦娜 [āi ln n]
Elena 埃莱娜 [āi li n]
Eleuterio 埃莱乌特里奥 [āi li wū t lǐ o]
Eleuterio 埃莱鸟特里噢 [āi li niǎo t lǐ ō]
Elias 埃利亚斯 [āi l y sī]
Elas 埃利亚斯 [āi l y sī]
Elida 埃利达 [āi l d]
Eliecer 埃列塞尔 [āi li sir]
Elisa 埃利萨 [āi l s]
Elisa 埃莉萨 [āi l s]
Elisabeth 伊莉莎白 [yī l shā bi]
Eliseo 埃利塞噢 [āi l sāi ō]
Eliseo 埃利塞奥 [āi l si o]
Ely 埃利 [āi l]
Elisa 埃洛伊萨 [āi lu yī s]
Eloy 埃洛伊 [āi lu yī]
Elpidio 埃尔皮迪奥 [āir p d o]
Elsa 埃尔萨 [āir s]
Elvira 埃尔维拉 [āir wi lā]
Elvis 埃尔维斯 [āir wi sī]
Ema 埃玛 [āi mǎ]
Emeterio 埃梅特里奥 [āi mi t lǐ o]
Emilia 埃米利亚 [āi mǐ l y]
Emilia 埃米莉娅 [āi mǐ l y]
Emiliano 埃米利亚诺 [āi mǐ l y nu]
Emilio 埃米略 [āi mǐ l]
Emilio 埃米莉噢 [āi mǐ l ō]
Enaut 埃纳无特 [āi n w t]
Encina 恩西纳 [ēn xī n]
Encinas 恩西纳斯 [ēn xī n sī]
Eneritz 埃内利特 [āi ni l t]
Engracia 恩格拉西亚 [ēn g lā xī y]
Enma 埃马 [āi mǎ]
Enrico 恩里科 [ēn lǐ kē]
Enrique 恩里克 [ēn lǐ k]
Enriqueta 恩里克塔 [ēn lǐ k tǎ]
Eratstenes 埃拉托斯特内斯 [āi lā tuō sī t ni sī]
Ercilla 埃尔西利亚 [āir xī l y]
Erendira 埃伦迪拉 [āi ln d lā]
Erick 埃里克 [āi lǐ k]
Erika 埃里卡 [āi lǐ kǎ]
Ernesto 埃内斯托 [āi ni sī tuō]
Escligero 埃斯卡利赫罗 [āi sī kǎ l h lu]
Escalona 埃斯卡洛纳 [āi sī kǎ lu n]
Escobar 埃斯科瓦尔 [āi sī kē wǎr]
Esmeralda 埃斯梅拉达 [āi sī mi lā d]
Esopo 埃索波 [āi suǒ bō]
Espartaco 埃斯帕塔科 [āi sī p tǎ kē]
Esperanza 埃斯佩兰萨 [āi sī pi ln s]
Espinosa 埃斯皮诺萨 [āi sī p nu s]
Esquilo 埃斯基洛 [āi sī jī lu]
Esquines 埃斯基内斯 [āi sī jī ni sī]
Esquivel 埃斯基维尔 [āi sī jī wir]
Estanislao 埃斯塔尼斯劳 [āi sī tǎ n sī lo]
Esteban 埃斯特万 [āi sī t wn]
Estefan 埃斯特芳 [āi sī t fāng]
Estefania 埃斯特发尼亚 [āi sī t fā n y]
Estefana 埃斯特法尼亚 [āi sī t fǎ n y]
Estefano 埃斯特法诺 [āi sī t fǎ nu]
Estela 埃斯特拉 [āi sī t lā]
Ester 埃斯特尔 [āi sī tr]
Estibaliz 埃斯蒂帕利 [āi sī d p l]
Estrabn 埃斯特拉冯 [āi sī t lā fng]
Estradivario 埃斯特拉迪瓦里奥 [āi sī t lā d wǎ lǐ o]
Estrella 埃斯特雷亚 [āi sī t li y]
Estrella 埃斯特雷利亚 [āi sī t li l y]
Etchebarne 埃切瓦尔内 [āi qiē wǎr ni]
Euclides 欧克利德斯 [ōu k l d sī]
Eufemio 欧费米奥 [ōu fi mǐ o]
Eufrasio 欧弗拉西奥 [ōu f lā xī o]
Eufrosina 欧弗拉西娜 [ōu f lā xī n]
Eugenia 欧亨尼亚 [ōu hēng n y]
Eugenia 欧亨尼娅 [ōu hēng n y]
Eugenio 欧亨尼哦 [ōu hēng n ]
Eugenio 欧亨尼奥 [ōu hēng n o]
Eulalia 欧拉利亚 [ōu lā l y]
Eulogia 欧洛希亚 [ōu lu xī y]
Eulogio 欧洛希奥 [ōu lu xī o]
Eusebio 欧塞维奥 [ōu si wi o]
Eustaquio 欧斯塔基奥 [ōu sī tǎ jī o]
Eutimio 欧蒂米奥 [ōu d mǐ o]
Eva 埃娃 [āi w]
Evaristo 埃瓦里斯托 [āi wǎ lǐ sī tuō]
Ezequiel 埃塞基耶尔 [āi si jī yēr]
Ezequiel 埃责其尔 [āi z qr]

 

 

 cual es tu nombre en chino?

 

 

 
.
http://lexiquetos.ohui.net/nombres-chino/  (pgina de referencia)

 

 

IDIOMA JAPONS:
Lecciones
Nmeros
kanas
kanjis
Cultura japonesa
Msica japonesa
IDIOMA CHINO:
Lecciones
Nmeros
Pin yin
Hanzi
Cultura china
Horscopo Chino
Msica China
home
comentarios
 
LINKS:
Musicachina-jpop - Msica y Pelculas orientales: chinas, japonesas, coreanas...
Saint seiya - sitio de anime Caballeros del zodiaco y Rurouni Kenshin
Terror online   - sitio imgenes de anime
Anime-japon  - el mejor sitio sobre manga y anime
Candy-Sailor Moon - todo sobre estos animes
Shisako   - pgina de el manga de Shisako      
Crdoba-Argentina - sitio sobre Crdoba, clima, sitios tursticos, actualidad..   

CopyrightAndrea Grecco. Todos los derechos reservados.-