Make your own free website on Tripod.com
   

日本語 - 中文 - 日本語 - 中文 - 日本語 - 中文- 日本語 - 中文-japones-chino.tripod.com

        INTRODUCCION AL IDIOMA CHINO Y JAPONS
 

 

 

 

 

Nombres en chino

Letras F - G - H- I . Busca el tuyo:

Fabin 法维安 [fǎ wi ān]
Fabian 费边 [fi biān]
Fabila 法维拉 [fǎ wi lā]
Fabio 法维奥 [fǎ wi o]
Fabiola 法维奥拉 [fǎ wi o lā]
Fabiola 法韦哦拉 [fǎ wi lā]
Fabriciano 法夫里西亚诺 [fǎ fū lǐ xī y nu]
Facundo 法昆多 [fǎ kūn duō]
Fatima 法蒂玛 [fǎ d mǎ]
Fatone 法托内 [fǎ tuō ni]
Faure 福雷 [f li]
Faustino 福斯蒂诺 [f sī d nu]
Fausto 福斯托 [f sī tuō]
Favio 法维哦 [fǎ wi ]
Fe [fi]
Federica 费德丽卡 [fi d l kǎ]
Federico 费德里科 [fi d lǐ kē]
Fedra 费德拉 [fi d lā]
Fedro 费德罗 [fi d lu]
Felicia 费利西亚 [fi l xī y]
Feliciano 费利西亚诺 [fi l xī y nu]
Felicsimo 费利西西莫 [fi l xī xī m]
Felipa 费利帕 [fi l p]
Felipe 费利佩 [fi l pi]
Felisa 费利萨 [fi l s]
Felix 费利克斯 [fi l k sī]
Flix 费利克斯 [fi l k sī]
Fermin 费尔明 [fir mng]
Fermn 费尔明 [fir mng]
Fernn 费尔南 [fir nn]
Fernanda 费尔南塔 [fir nn tǎ]
Fernndez 费尔南德斯 [fir nn d sī]
Fernando 费尔南多 [fir nn duō]
Ferrn 费兰 [fi ln]
Ferrer 费雷尔 [fi lir]
Fidel 菲德尔 [fēi dr]
Figueroa 菲格罗亚 [fēi g lu y]
Filemn 菲莱蒙 [fēi li mng]
Filiberto 菲利维托 [fēi l wi tuō]
Filippo 菲利波 [fēi l bō]
Filomena 菲洛梅娜 [fēi lu mi n]
Fiore 菲奥雷 [fēi o li]
Fiorella 菲奥雷垃 [fēi o li 垃]
Fischer 费希尔 [fi xīr]
Flavia 弗拉维亚 [f lā wi y]
Flaviano 弗拉维亚诺 [f lā wi y nu]
Flavio 弗拉为哦 [f lā wi ]
Flavio 弗拉维奥 [f lā wi o]
Floilan 弗罗伊兰 [f lu yī ln]
Flor 弗落尔 [f lr]
Flora 弗洛拉 [f lu lā]
Florencia 弗洛伦西亚 [f lu ln xī y]
Florencio 弗洛伦西奥 [f lu ln xī o]
Florentino 弗洛伦蒂诺 [f lu ln d nu]
Flores 弗洛雷斯 [f lu li sī]
Focin 福松 [f sōng]
Fortunato 福尔图纳托 [fr t n tuō]
Francisca 弗朗西斯卡 [f lǎng xī sī kǎ]
Francisco 弗朗西斯科 [f lǎng xī sī kē]
Franco 佛朗哥 [f lǎng gē]
Franco 弗朗哥 [f lǎng gē]
Freddy 弗雷迪 [f li d]
Fredegunda 弗雷德贡达 [f li d gng d]
Frida 弗里达 [f lǐ d]
Frider 弗利特尔 [f l tr]
Frine 弗理内 [f lǐ ni]
Froila 弗罗伊拉 [f lu yī lā]
Fructuoso 弗鲁克托索 [f lǔ k tuō suǒ]
Fuente 富恩特 [f ēn t]
Fuentes 富恩特斯 [f ēn t sī]
Fulgencio 富尔亨西奥 [fr hēng xī o]
Gabino 加维诺 [jiā wi nu]
Gabriel 加夫列尔 [jiā fū lir]
Gabriela 加夫列拉 [jiā fū li lā]
Galds 加尔多斯 [jiār duō sī]
Galeno 加莱诺 [jiā li nu]
Galicia 加利西亚 [jiā l xī y]
Galieno 加列诺 [jiā li nu]
Galndez 加林德斯 [jiā ln d sī]
Gallardo 加利亚多 [jiā l y duō]
Gallego 加列戈 [jiā li gē]
Gallegos 加列戈斯 [jiā li gē sī]
Galo 加洛 [jiā lu]
Gamarra 加马拉 [jiā mǎ lā]
Garca 加西亚 [jiā xī y]
Garcidueas 加西杜尼亚斯 [jiā xī d n y sī]
Garrido 加里多 [jiā lǐ duō]
Garza 加尔萨 [jiār s]
Gaspar 加斯帕尔 [jiā sī pr]
Gaston 加斯东 [jiā sī dōng]
Gastn 加斯东 [jiā sī dōng]
Gaudencio 高登西奥 [gāo dēng xī o]
Gauttier 高铁尔 [gāo tiěr]
Gayo 加约 [jiā yuē]
Geminiano 赫米尼亚诺 [h mǐ n y nu]
Genesis 和内思斯 [h ni sī sī]
Genma 盖马 [gi mǎ]
Genoveva 赫诺维瓦 [h nu wi wǎ]
Geofredo 赫奥弗雷多 [h o f li duō]
Georgina 格欧尔格纳 [g ōur g n]
Geovanny 赫奥瓦尼 [h o wǎ n]
Gerardo 赫尔拉多 [hr lā duō]
Gerardo 赫拉尔多 [h lār duō]
German 赫尔曼 [hr mn]
Germn 赫尔曼 [hr mn]
Germnico 赫马尼科 [h mǎ n kē]
Gernimo 赫罗尼莫 [h lu n m]
Gertrude 赫特鲁德 [h t lǔ d]
Gertrudis 赫特鲁迪斯 [h t lǔ d sī]
Gervasio 赫瓦西奥 [h wǎ xī o]
Gil 希尔 [xīr]
Gilberto 希尔维托 [xīr wi tuō]
Gina 希娜 [xī n]
Gines 希内斯 [xī ni sī]
Gins 希内斯 [xī ni sī]
Giorgio 希奥尔希奥 [xī or xī o]
Giovanni 吉奥万尼 [j o wn n]
Giovanni 乔瓦尼 [qio wǎ n]
Giraldo 希拉尔多 [xī lār duō]
Gisela 希瑟拉 [xī s lā]
Gidice 朱迪塞 [zhū d si]
Giuliana 朱利阿纳 [zhū l ā n]
Gladys 格拉迪斯 [g lā d sī]
Gloria 格洛丽亚 [g lu l y]
Gloria 格洛里亚 [g lu lǐ y]
Glorinela 格洛里内亚 [g lu lǐ ni y]
Godofredo 戈多弗雷多 [gē duō f li duō]
Gmez 戈麦斯 [gē mi sī]
Gngora 贡戈拉 [gng gē lā]
Gonzlez 冈萨雷斯 [gāng s li sī]
Gonzalo 贡萨洛 [gng s lu]
Gonzalo 贡萨罗 [gng s lu]
Gorka 戈尔卡 [gēr kǎ]
Gorostiza 戈罗斯蒂萨 [gē lu sī d s]
Goya 戈雅 [gē yǎ]
Graciano 格拉西亚诺 [g lā xī y nu]
Graciela 格拉谢拉 [g lā xi lā]
Graco 格拉科 [g lā kē]
Gracos 格拉科斯 [g lā kē sī]
Gregorio 格雷戈里噢 [g li gē lǐ ō]
Gregorio 格雷戈里奥 [g li gē lǐ o]
Grosso 格罗索 [g lu suǒ]
Guadalupe 瓜达卢佩 [guā d l pi]
Gualterio 瓜尔特里奥 [guār t lǐ o]
Guerrero 格雷罗 [g li lu]
Guevara 格瓦拉 [g wǎ lā]
Guido 吉多 [j duō]
Guilln 纪廉 [j lin]
Guillermina 吉列米娜 [j li mǐ n]
Guillermo 吉列尔莫 [j lir m]
Guiomar 吉奥马尔 [j o mǎr]
Guiraldes 吉拉尔德斯 [j lār d sī]
Gula 古拉 [gǔ lā]
Gumersindo 古梅辛多 [gǔ mi xīn duō]
Gustavo 古斯塔沃 [gǔ sī tǎ w]
Guzmn 古斯曼 [gǔ sī mn]
Hawa 哈瓦 [hā wǎ]
Hctor 赫克托 [h k tuō]
Hella 赫拉 [h lā]
Heriberto 埃里韦托 [āi lǐ wi tuō]
Hernan 埃尔南 [āir nn]
Hilda 希尔达 [xīr d]
Horacio 奥拉希奥 [o lā xī o]
Iala 亚拉 [y lā]
Ian [yng]
Ibnez 伊瓦涅斯 [yī wǎ ni sī]
Ibrruri 伊巴露丽 [yī bā l l]
Idoia 伊多娅 [yī duō y]
Iglesia 伊格莱西亚 [yī g li xī y]
Iglesias 伊格莱西亚斯 [yī g li xī y sī]
Ignacio 伊格纳西噢 [yī g n xī ō]
Ignacio 伊格纳西奥 [yī g n xī o]
Ildefonso 伊尔德丰索 [yīr d fēng suǒ]
Iliana 伊里亚娜 [yī lǐ y n]
Ilse 伊尔瑟 [yīr s]
Imai 伊马伊 [yī mǎ yī]
Indalecio 因达莱西奥 [yīn d li xī o]
Ines 伊内斯 [yī ni sī]
Ins 伊内斯 [yī ni sī]
Inma 因马 [yīn mǎ]
Inocencio 伊诺森西奥 [yī nu sēn xī o]
Inocente 伊诺森特 [yī nu sēn t]
Inrid 因利特 [yīn l t]
Iaki 因亚吉 [yīn y j]
Iraia 意拉亚 [y lā y]
Irantzu 意兰祝 [y ln zh]
Irene 伊雷内 [yī li ni]
Ireneo 伊雷内奥 [yī li ni o]
Iris 埃里斯 [āi lǐ sī]
Irma 伊尔玛 [yīr mǎ]
Irma 伊尔马 [yīr mǎ]
Isa 伊莎 [yī shā]
Isaac 艾萨克 [i s k]
Isabel 伊莎贝尔 [yī shā bir]
Isabel 伊萨贝尔 [yī s bir]
Isaas 伊萨亚斯 [yī s y sī]
Isidoro 伊西多罗 [yī xī duō lu]
Isidro 伊西德罗 [yī xī d lu]
Ismael 伊斯梅尔 [yī sī mir]
Ismael 意斯梅尔 [y sī mir]
Israel 伊斯雷尔 [yī sī lir]
Isreal 伊斯雷尔 [yī sī lir]
Issac 伊萨克 [yī s k]
Istar 伊斯塔尔 [yī sī tǎr]
Itrbide 伊图尔维德 [yī tr wi d]
Itziar 意弛尔 [y chr]
Ivan 伊万 [yī wn]
Ivana 伊瓦纳 [yī wǎ n]
Izquierdo 伊斯基耶多 [yī sī jī yē duō]

 

 

 cual es tu nombre en chino?

 

 

 
.
http://lexiquetos.ohui.net/nombres-chino/  (pgina de referencia)

 

 

IDIOMA JAPONS:
Lecciones
Nmeros
kanas
kanjis
Cultura japonesa
IDIOMA CHINO:
Lecciones
Nmeros
Pin yin
Hanzi
Cultura china
home
comentarios
 
LINKS:
Musicachina-jpop - Msica y Pelculas orientales: chinas, japonesas, coreanas...
Saint seiya - sitio de anime Caballeros del zodiaco y Rurouni Kenshin
Terror online   - Pelculas de terror para ver online
Anime-japon  - el mejor sitio sobre manga y anime
Candy-Sailor Moon - todo sobre estos animes
Shisako   - pgina de el manga de Shisako      
Crdoba-Argentina - sitio sobre Crdoba, clima, sitios tursticos, actualidad..   


CopyrightAndrea Grecco. Todos los derechos reservados.-