Make your own free website on Tripod.com
     

日本語 - 中文 - 日本語 - 中文 - 日本語 - 中文- 日本語 - 中文-japones-chino.tripod.com

        INTRODUCCION AL IDIOMA CHINO Y JAPONS
 

 

 

 

Nombres en chino

Letras J-K-L . Busca el tuyo:

Jaaziel 亚阿西尔 [y ā xīr]
Jacinto 哈辛托 [hā xīn tuō]
Jacobo 哈科沃 [hā kē w]
Jacques 雅克 [yǎ k]
Jade 杰德 [ji d]
Jafena 哈菲娜 [hā fēi n]
Jaime 海梅 [hǎi mi]
Jaione 哈约内 [hā yuē ni]
Jairo 哈伊罗 [hā yī lu]
Jaldon 哈尔东 [hār dōng]
Janine 亚尼内 [y n ni]
Jaramillo 哈拉米略 [hā lā mǐ l]
Jarelly 哈雷利 [hā li l]
Jaume 豪梅 [ho mi]
Javier 哈维尔 [hā wir]
Javier 哈韦尔 [hā wir]
Jazmn 豪斯民 [ho sī mn]
Jenifer 赫尼费尔 [h n fir]
Jerz 赫雷斯 [h li sī]
Jernimo 赫罗尼莫 [h lu n m]
Jess 赫苏斯 [h sū sī]
Jesusa 赫苏萨 [h sū s]
Jimena 希梅纳 [xī mi n]
Jimnez 希门尼斯 [xī mn n sī]
Joan [qing]
Joanna 乔安娜 [qio ān n]
Joaquin 华金 [hu jīn]
Joaqun 华金 [hu jīn]
Jocelyn 乔斯琳 [qio sī ln]
Joel 约耳 [yuēr]
Johan 约翰 [yuē hn]
Jons 霍纳斯 [hu n sī]
Jonathan 霍纳单 [hu n dān]
Jordi 霍尔蒂 [hur d]
Jorge 豪尔赫 [hor h]
Jos Mara 何塞马丽亚 [h sāi mǎ l y]
Jos 何塞 [h si]
Josefa 何塞法 [h sāi fǎ]
Josefa 何塞法 [h si fǎ]
Josefina 何塞菲娜 [h sāi fēi n]
Josefina 何塞菲娜 [h si fēi n]
Joseph 约瑟夫 [yuē s fū]
Josie 霍西埃 [hu xī āi]
Josu 霍苏埃 [hu sū āi]
Josune 霍苏内 [hu sū ni]
Juan 胡安 [h ān]
Juana 胡安娜 [h ān n]
Juani 华尼 [hu n]
Jurez 华雷斯 [hu li sī]
Judith 茱蒂丝 [zhū d sī]
Julia 胡利娅 [h l y]
Julia 茱丽亚 [zhū l y]
Julin 胡利安 [h l ān]
Juliano 胡利亚诺 [h l y nu]
Julieta 胡列塔 [h li tǎ]
Julio 胡莉噢 [h l ō]
Julio 胡里奥 [h lǐ o]
Justina 胡斯蒂娜 [h sī d n]
Justiniano 胡斯蒂尼亚诺 [h sī d n y nu]
Justino 胡斯蒂诺 [h sī d nu]
Justo 胡斯托 [h sī tuō]
Juvencio 胡文西奥 [h wn xī o]
Kali 卡里 [kǎ lǐ]
Kamilar 卡米拉 [kǎ mǐ lā]
Karen 卡伦 [kǎ ln]
Karina 卡莉娜 [kǎ l n]
Karine 卡利内 [kǎ l ni]
Katia 卡提亚 [kǎ t y]
Ken [kěn]
Kenya 肯亚 [kěn y]
Kevin 凯文 [kǎi wn]
Keymary 可意马里 [kě y mǎ lǐ]
Keysha 可意沙 [kě y shā]
Kurt 库尔特 [kr t]
Lain 莱因 [li yīn]
Lali 拉力 [lā l]
Lara 拉拉 [lā lā]
Laura 劳拉 [lo lā]
Laurence 劳伦塞 [lo ln sāi]
Lautaro 劳塔罗 [lo tǎ lu]
Lazaro 拉萨罗 [lā s lu]
Leire 莱乐 [li l]
Leon 莱昂 [li ng]
Leonardo 莱昂纳多 [li ng n duō]
Leonel 莱昂内尔 [li ng nir]
Leonor 莱昂诺尔 [li ng nur]
Leopoldo 莱奥波尔多 [li o bōr duō]
Leslie 莱斯利 [li sī l]
Leticia 莱蒂西亚 [li d xī y]
Leyre 莱乐 [li l]
Libertad 丽波尔达 [l bōr d]
Lidia 莉迪娅 [l d y]
Lidiana 莉迪亚纳 [l d y n]
Liduvina 利杜维纳 [l d wi n]
Liena 列娜 [li n]
Lilian 莉莲 [l lin]
Liliana 莉莉亚娜 [l l y n]
Lina 利纳 [l n]
Linda 琳达 [ln d]
Livia 利维亚 [l wi y]
Lizette 利塞特 [l sāi t]
Lizy 利资 [l zī]
Llorenc 罗雷 [lu li]
Loida 洛伊达 [lu yī d]
Lola 罗拉 [lu lā]
Loreley 洛乐雷 [lu l li]
Lorena 洛雷纳 [lu li n]
Lorenzo 洛伦索 [lu ln suǒ]
Lorraine 洛林 [lu ln]
Lourdes 洛德斯 [lu d sī]
Luca 卢卡 [l kǎ]
Lucas 卢卡斯 [l kǎ sī]
Lucely 卢瑟利 [l s l]
Luci 卢西 [l xī]
Lucia 卢西亚 [l xī y]
Luciana 卢西亚娜 [l xī y n]
Luciano 卢西亚诺 [l xī y nu]
Lucila 卢西拉 [l xī lā]
Lucy 露西 [l xī]
Luis 路易斯 [l y sī]
Luisa 路伊莎 [l yī shā]
Luz 卢斯 [l sī]
Lynn 琳恩 [ln ēn]

 


 

 

 cual es tu nombre en chino?

 

 

 
.
http://lexiquetos.ohui.net/nombres-chino/  (pgina de referencia)

 

 

IDIOMA JAPONS:
Lecciones
Nmeros
kanas
kanjis
Cultura japonesa
IDIOMA CHINO:
Lecciones
Nmeros
Pin yin
Hanzi
Cultura china
home
comentarios
 
LINKS:
Musicachina-jpop - Msica y Pelculas orientales: chinas, japonesas, coreanas...
Saint seiya - sitio de anime Caballeros del zodiaco y Rurouni Kenshin
Terror online   - Pelculas de terror para ver online
Anime-japon  - el mejor sitio sobre manga y anime
Candy-Sailor Moon - todo sobre estos animes
Shisako   - pgina de el manga de Shisako      
Crdoba-Argentina - sitio sobre Crdoba, clima, sitios tursticos, actualidad..   


CopyrightAndrea Grecco. Todos los derechos reservados.-