Make your own free website on Tripod.com
   

日本語 - 中文 - 日本語 - 中文 - 日本語 - 中文- 日本語 - 中文-japones-chino.tripod.com

        INTRODUCCION AL IDIOMA CHINO Y JAPONS
 

 

 

 

 

Nombres en chino

Letras M- N-O-P-Q-R. Busca el tuyo:

 
Macarena 马卡乐娜 [mǎ kǎ l n]
Magali 马加利 [mǎ jiā l]
Magdalena 马格达莱娜 [mǎ g d li n]
Maialen 马亚  [mǎ y ]
Mailam 迈蓝 [mi la]
Maitane 麦达内 [mi d ni]
Maite 迈德 [mi d]
Manuel 曼努埃尔 [mn nǔ āir]
Manuela 曼努埃拉 [mn nǔ āi lā]
Mar 马尔 [mǎr]
Marc 马克 [mǎ k]
Marcela 马塞拉 [mǎ sāi lā]
Marcelo 马塞洛 [mǎ sāi lu]
Marciolina 马西奥利纳 [mǎ xī o l n]
Marco 马科 [mǎ kē]
Marcos 马科斯 [mǎ kē sī]
Maresa 马雷萨 [mǎ li s]
Margaret 马加雷特 [mǎ jiā li t]
Margarita 马格利塔 [mǎ g l tǎ]
Mari 马里 [mǎ lǐ]
Mara Jos 马里亚何塞 [mǎ lǐ y h sāi]
Mara 马里亚 [mǎ lǐ y]
Mariana 马丽亚娜 [mǎ l y n]
Mariano 玛丽亚诺 [mǎ l y nu]
Maribel 马里韦尔 [mǎ lǐ wir]
Maricarmen 马丽卡门 [mǎ l kǎ mn]
Maricruz 马里克鲁斯 [mǎ lǐ k lǔ sī]
Mariela 马列拉 [mǎ li lā]
Marilina 马里利纳 [mǎ lǐ l n]
Mariluz 马里卢斯 [mǎ lǐ l sī]
Marimar 马里马尔 [mǎ lǐ mǎr]
Marina 玛里娜 [mǎ lǐ n]
Mario 马里噢 [mǎ lǐ ō]
Marisa 马丽萨 [mǎ l s]
Marisol 马丽索拉 [mǎ l suǒ lā]
Maritza 马利特萨 [mǎ l t s]
Marlen 马莱因 [mǎ li yīn]
Marta 玛尔塔 [mǎr tǎ]
Martin 马丁 [mǎ dīng]
Mateo 马特噢 [mǎ t ō]
Matias 马蒂亚斯 [mǎ d y sī]
Matilde 马蒂尔德 [mǎ dr d]
Maura 毛拉 [mo lā]
Mauricio 毛里西噢 [mo lǐ xī ō]
Maxima 马克西马 [mǎ k xī mǎ]
Maximiliano 马西米利亚诺 [mǎ xī mǐ l y nu]
Mayra 迈拉 [mi lā]
Meli 梅里 [mi lǐ]
Melina 梅莉纳 [mi l n]
Melissa 梅利萨 [mi l s]
Merce 梅尔塞 [mir sāi]
Mercedes 梅塞德斯 [mi sāi d sī]
Meri 梅丽 [mi l]
Merrit 梅里特 [mi lǐ t]
Micaela 米卡俄拉 [mǐ kǎ lā]
Miguel 米格尔 [mǐ gr]
Miki 米吉 [mǐ j]
Mila 米拉 [mǐ lā]
Milagros 米拉格罗斯 [mǐ lā g lu sī]
Miliana 米利亚娜 [mǐ l y n]
Mireya 米雷娅 [mǐ li y]
Miriam 米里安 [mǐ lǐ ān]
Mirna 米尔纳 [mǐr n]
Modesto 莫德斯托 [m d sī tuō]
Moli 莫利 [m l]
Monica 莫尼卡 [m n kǎ]
Montserrat 蒙特塞拉特 [mng t sāi lā t]
Monserrat 蒙塞拉特 [mng sāi lā t]
Nacho 纳稠 [n chu]
Nadia 那蒂亚 [n d y]
Nadine 内丁 [ni dīng]
Nahikari 纳吉卡利 [n j kǎ l]
Nahomi 纳欧米 [n ōu mǐ]
Nahuel 纳务尔 [n wr]
Nancy 南希 [nn xī]
Narciso 纳西索 [n xī suǒ]
Natalia 纳塔利亚 [n tǎ l y]
Natividad 纳蒂维达德 [n d wi d d]
Nazarena 纳萨雷纳 [n s li n]
Nelson 纳尔逊 [nr xn]
Nerea 内雷亚 [ni li y]
Neus 内务斯 [ni w sī]
Nezahualcoyotl 内萨瓦尔科尤 [ni s wǎr kē yu]
Nicolas 尼古拉斯 [n gǔ lā sī]
Nicole 尼科乐 [n kē l]
Nieves 涅韦斯 [ni wi sī]
Noa 诺阿 [nu ā]
Noelia 诺埃利亚 [nu āi l y]
Noemi 诺诶米 [nu 诶mǐ]
Nora 诺拉 [nu lā]
Norberto 诺韦尔托 [nu wir tuō]
Norma 诺尔玛 [nur mǎ]
Nuhaset 努哈瑟特 [nǔ hā s t]
Nuria 努里亚 [nǔ lǐ y]
Obdulio 奥夫杜略 [o fū d l]
Obligado 奥夫利加多 [o fū l jiā duō]
Obregn 奥夫雷贡 [o fū li gng]
Ochoa 奥乔亚 [o qio y]
Octaviano 奥克塔维亚诺 [o k tǎ wi y nu]
Octavio 奥克塔维奥 [o k tǎ wi o]
Octavio 奥克达维哦 [o k d wi ]
Odn 奥东 [o dōng]
Ofelia 奥菲利亚 [o fēi l y]
Ofelia 奥费莉亚 [o fi l y]
O'Hggins 奥希金斯 [o xī jīn sī]
Ojeda 奥赫达 [o h d]
Olegario 奥莱加里奥 [o li jiā lǐ o]
Olga 奥尔加 [or jiā]
Olivares 奥利瓦雷斯 [o l wǎ li sī]
Oliveira 奥利维拉 [o l wi lā]
Oliverio 奥利维里奥 [o l wi lǐ o]
Omar 奥马尔 [o mǎr]
Ona 奥纳 [o n]
Onsimo 奥内希莫 [o ni xī m]
Onetti 奥内蒂 [o ni d]
Onofre 奥诺弗雷 [o nu f li]
Orstes 奥雷斯特斯 [o li sī t sī]
Oriol 奥里奥尔 [o lǐ or]
Orlando 奥尔兰多 [or ln duō]
Orozco 奥罗斯科 [o lu sī kē]
Orrego 奥雷戈 [o li gē]
Ortega 奥尔特加 [or t jiā]
Ortiz 奥尔蒂斯 [or d sī]
Oscar 奥斯卡 [o sī kǎ]
Oseas 奥塞亚斯 [o si y sī]
Osmundo 奥斯孟多 [o sī mng duō]
Osorio 奥索里奥 [o suǒ lǐ o]
Ossio 奥西奥 [o xī o]
Osvaldo 奥斯瓦尔多 [o sī wǎr duō]
Oswaldo 奥斯瓦尔多 [o sī wǎr duō]
Otn 奥顿 [o dn]
Ovidio 奥维迪奥 [o wi d o]
Pableras 帕贝乐拉斯 [p bi l lā sī]
Pablo 巴勃罗 [bā b lu]
Pacha 帕茶 [p ch]
Paco 帕科 [p kē]
Paloma 帕罗马 [p lu mǎ]
Pamela 帕梅拉 [p mi lā]
Paola 宝拉 [bǎo lā]
Patricia 帕特里西娅 [p t lǐ xī y]
Patxi 帕池 [p ch]
Pau 帕务 [p w]
Paula 保拉 [bǎo lā]
Paulo 保洛 [bǎo lu]
Paz 帕斯 [p sī]
Pedro 佩德罗 [pi d lu]
Pepe 佩佩 [pi pi]
Percy 珀西 [p xī]
Perla 佩尔拉 [pir lā]
Peter 彼得 [bǐ d]
Petra 佩德拉 [pi d lā]
Pilar 皮拉尔 [p lār]
Pol 波尔 [bōr]
Ponce 庞塞 [png sāi]
Presentacion 普雷森塔松 [pǔ li sēn tǎ sōng]
Priscila 普里西利亚 [pǔ lǐ xī l y]
Puri 普里 [pǔ lǐ]
Queralt 克拉尔特 [k lār t]
Quim 塞马 [sāi mǎ]
Raf 拉福 [lā f]
Rafael 拉斐尔 [lā fěir]
Ramiro 拉米罗 [lā mǐ lu]
Ramon 拉蒙 [lā mng]
Ramsey 拉姆塞 [lā mǔ sāi]
Randol 兰多尔 [ln duōr]
Raquel 拉克尔 [lā kr]
Raul 劳尔 [lor]
Rebeca 丽贝卡 [l bi kǎ]
Regina 雷希纳 [li xī n]
Reinaldo 雷纳尔多 [li nr duō]
Remedios 雷梅蒂噢斯 [li mi d ō sī]

 

 

 cual es tu nombre en chino?

 

 

 
.
http://lexiquetos.ohui.net/nombres-chino/  (pgina de referencia)

 

 

IDIOMA JAPONS:
Lecciones
Nmeros
kanas
kanjis
Cultura japonesa
IDIOMA CHINO:
Lecciones
Nmeros
Pin yin
Hanzi
Cultura china
home
comentarios
 
LINKS:
Musicachina-jpop - Msica y Pelculas orientales: chinas, japonesas, coreanas...
Saint seiya - sitio de anime Caballeros del zodiaco y Rurouni Kenshin
Terror online   - Pelculas de terror para ver online
Anime-japon  - el mejor sitio sobre manga y anime
Candy-Sailor Moon - todo sobre estos animes
Shisako   - pgina de el manga de Shisako      
Crdoba-Argentina - sitio sobre Crdoba, clima, sitios tursticos, actualidad..   


CopyrightAndrea Grecco. Todos los derechos reservados.-