Make your own free website on Tripod.com
     

日本語 - 中文 - 日本語 - 中文 - 日本語 - 中文- 日本語 - 中文-japones-chino.tripod.com

        INTRODUCCION AL IDIOMA CHINO Y JAPONS
.ERES EL VISITANTE NMERO:

 

 

 

Nombres en chino

Letras S-T-U-V-W-X-Y-Z. Busca el tuyo:

Sabela 萨韦拉 [s wi lā]
Sabrina 萨夫利娜 [s fū l n]
Salva 萨尔瓦 [sr wǎ]
Salvador 萨尔瓦多 [sr wǎ duō]
Sams 萨姆斯 [s mǔ sī]
Samuel 萨姆尔 [s mǔr]
Sandra 赞德拉 [zn d lā]
Santiago 圣地亚哥 [shng d y gē]
Santos 桑托斯 [sāng tuō sī]
Sara 萨拉 [s lā]
Sasha 萨沙 [s shā]
Sebastian 塞瓦斯蒂安 [sāi wǎ sī d ān]
Serafin 塞拉芬 [sāi lā fēn]
Sergio 塞尔希噢 [sāir xī ō]
Serrana 塞拉娜 [sāi lā n]
Shalia 莎里亚 [shā lǐ y]
Sharon 莎伦 [shā ln]
Shayaska 沙雅斯卡 [shā yǎ sī kǎ]
Sierra 谢拉 [xi lā]
Silvia 西尔维亚 [xīr wi y]
Silvina 西尔维纳 [xīr wi n]
Simon 西蒙 [xī mng]
Sing 辛格 [xīn g]
Sofia 索菲娅 [suǒ fēi y]
Sol 索尔 [suǒr]
Soledad 索雷达 [suǒ li d]
Sonia 索尼亚 [suǒ n y]
Soraya 索拉亚 [suǒ lā y]
Sue 苏埃 [sū āi]
Susana 苏萨娜 [sū s n]
Tcito 塔西托 [tǎ xī tuō]
Tadeo 塔德奥 [tǎ d o]
Tamara 塔马拉 [tǎ mǎ lā]
Tania 达尼亚 [d n y]
Tatiana 达蒂亚娜 [d d y n]
Teja 特哈 [t hā]
Tejada 特哈达 [t hā d]
Telmaco 特莱马科 [t li mǎ kē]
Telsforo 特莱斯福罗 [t li sī f lu]
Tello 特略 [t l]
Telmo 特尔莫 [tr m]
Temstocles 特米斯托克莱斯 [t mǐ sī tuō k li sī]
Tenorio 特诺里奥 [t nu lǐ o]
Teo 特噢 [t ō]
Teodoro 特奥多罗 [t o duō lu]
Teodosio 特奥多西奥 [t o duō xī o]
Tedulo 特奥杜洛 [t o d lu]
Tefilo 特奥菲洛 [t o fēi lu]
Tere 特雷 [t li]
Terencio 特伦西奥 [t ln xī o]
Teresa 特雷莎 [t li shā]
Tertuliano 特图利亚诺 [t t l y nu]
Tervio 特雷维尼奥 [t li wi n o]
Thelma 塞尔玛 [sāir mǎ]
Tbulo 蒂武洛 [d wǔ lu]
Tiburcio 蒂武西奥 [d wǔ xī o]
Ticiano 蒂西亚诺 [d xī y nu]
Timoteo 蒂莫特奥 [d m t o]
Tirso 蒂尔索 [dr suǒ]
Tito 蒂托 [d tuō]
Tobar 托瓦尔 [tuō wǎr]
Tobas 托维亚斯 [tuō wi y sī]
Toledo 托莱多 [tuō li duō]
Tolomeo 托洛梅奥 [tuō lu mi o]
Tomas 托马斯 [tuō mǎ sī]
Toms 托马斯 [tuō mǎ sī]
Toni 托尼 [tuō n]
Toranzo 托兰索 [tuō ln suǒ]
Torcuato 托尔夸托 [tuōr kuā tuō]
Toribio 托里维奥 [tuō lǐ wi o]
Toriello 托列略 [tuō li l]
Torres 托雷斯 [tuō li sī]
Trejos 特雷霍斯 [t li hu sī]
Trinidad 特里尼达 [t lǐ n d]
Tristn 特里斯坦 [t lǐ sī tǎn]
Tula 图拉 [t lā]
Tpac 图帕克 [t p k]
Ulises 乌利塞斯 [wū l si sī]
Ulpiano 乌尔皮亚诺 [wūr p y nu]
Umberto 翁贝尔托 [wēng bir tuō]
Unamuno 乌纳穆诺 [wū n m nu]
Urbano 乌尔瓦诺 [wūr wǎ nu]
Urco 乌尔克 [wūr k]
Uras 乌里亚斯 [wū lǐ y sī]
Uribe 乌里维 [wū lǐ wi]
Uriel 乌列尔 [wū lir]
Urquidi 乌尔基迪 [wūr jī d]
rsula 乌苏拉 [wū sū lā]
rsula 耳舒拉 [ěr shū lā]
Usigli 乌西格利 [wū xī g l]
Valads 巴拉德斯 [bā lā d sī]
Valds 巴尔德斯 [bār d sī]
Valencia 巴伦西亚 [bā ln xī y]
Valentn 巴伦廷 [bā ln tng]
Valentn 瓦伦廷 [wǎ ln tng]
Valentina 巴伦蒂娜 [bā ln d n]
Valenzuela 巴伦苏埃拉 [bā ln sū āi lā]
Valera 巴莱拉 [bā li lā]
Valeria 巴莱里亚 [bā li lǐ y]
Valeriano 巴莱里亚诺 [bā li lǐ y nu]
Valle 巴列 [bā li]
Vallejo 巴列霍 [bā li hu]
Vallejos 巴列霍斯 [bā li hu sī]
Vanesa 瓦内萨 [wǎ ni s]
Vanina 巴尼娜 [bā n n]
Vargas 巴尔加斯 [bār jiā sī]
Vasconcelos 巴斯孔塞洛斯 [bā sī kǒng si lu sī]
Vsquez 巴斯克斯 [bā sī k sī]
Vassallo 巴萨略 [bā s l]
Vega 维加 [wi jiā]
Vegas 维加斯 [wi jiā sī]
Velasco 贝拉斯科 [bi lā sī kē]
Velsquez 贝拉斯克斯 [bi lā sī k sī]
Velilla 贝利利亚 [bi l l y]
Venancio 贝南西奥 [bi nn xī o]
Ventura 本图拉 [běn t lā]
Venustiano 贝努斯蒂亚诺 [bi nǔ sī d y nu]
Veremundo 贝雷孟多 [bi li mng duō]
Verena 贝雷纳 [bi li n]
Vernica 贝罗尼卡 [bi lu n kǎ]
Vicente 维森特 [wi sēn t]
Vctor 维克托 [wi k tuō]
Victoria 维多利亚 [wi duō l y]
Victorino 维多里诺 [wi duō lǐ nu]
Vicua 比库尼亚 [bǐ k n y]
Vidal 比达尔 [bǐ dr]
Vidales 比达莱斯 [bǐ d li sī]
Videla 魏地拉 [wi d lā]
Villa 比利亚 [bǐ l y]
Villalobos 比利亚洛沃斯 [bǐ l y lu w sī]
Villareal 比利亚雷亚尔 [bǐ l y li yr]
Vincenzi 文森西 [wn sēn xī]
Violante 比奥兰特 [bǐ o ln t]
Virgilio 比尔希略 [bǐr xī l]
Virginia 比希尼娅 [bǐ xī n y]
Virginia 比西尼娅 [bǐ xī n y]
Viriato 比里亚托 [bǐ lǐ y tuō]
Vitaliano 比塔利亚诺 [bǐ tǎ l y nu]
Viviana 比维亚娜 [bǐ wi y n]
Vizcaino 比斯凯诺 [bǐ sī kǎi nu]
Vladimiro 弗拉迪米罗 [f lā d mǐ lu]
Waldo 瓦尔多 [wǎr duō]
Walter 沃尔特 [wr t]
Wlter 瓦尔特 [wǎr t]
Wenceslao 文塞斯劳 [wn si sī lo]
Wenceslao 文策斯劳 [wn c sī lo]
William 威廉 [wēi lin]
William 威廉安姆 [wēi lin ān mǔ]
Wilson 威尔孙 [wēir sūn]
Wilson 威尔逊 [wēir xn]
Wolfgang 沃尔夫冈 [wr fū gāng]
Xenia 泽尼亚 [z n y]
Ximena 希梅纳 [xī mi n]
Ximena 西梅娜 [xī mi n]
Yaiza 雅伊萨 [yǎ yī s]
Yamila 亚米拉 [y mǐ lā]
Yanina 亚尼娜 [y n n]
Yez 亚涅斯 [y ni sī]
Yessica 耶斯卡 [yē sī kǎ]
Yinner 因内尔 [yīn nir]
Yolanda 约兰达 [yuē ln d]
Young 云戈 [yn gē]
Yrama 伊拉马 [yī lā mǎ]
Yungue 荣格 [rng g]
Yuri 尤里 [yu lǐ]
Yvonne 伊伯内 [yī b ni]
Zacaras 萨卡里亚斯 [s kǎ lǐ y sī]
Zamora 萨莫拉 [s m lā]
Zapata 萨帕塔 [s p tǎ]
Zenaida 塞奈达 [si ni d]
Zenn 塞农 [si nng]
Zenn 芝诺 [zhī nu]
Zepeda 塞佩达 [si pi d]
Zoroastro 索罗亚斯特罗 [suǒ lu y sī t lu]
Zorrilla 索里利亚 [suǒ lǐ l y]
Zosa 索萨 [suǒ s]
Zsimo 索西莫 [suǒ xī m]
Zuloaga 苏洛亚加 [sū lu y jiā]

 


 

 

 cual es tu nombre en chino?

 

 

 
.http://lexiquetos.ohui.net/nombres-chino/  (pgina de referencia)

 


 

IDIOMA JAPONS:
Lecciones
Nmeros
kanas
kanjis
Cultura japonesa
IDIOMA CHINO:
Lecciones
Nmeros
Pin yin
Hanzi
Cultura china
home
comentarios
 
LINKS:
Musicachina-jpop - Msica y Pelculas orientales: chinas, japonesas, coreanas...
Saint seiya - sitio de anime Caballeros del zodiaco y Rurouni Kenshin
Terror online   - Pelculas de terror para ver online
Anime-japon  - el mejor sitio sobre manga y anime
Candy-Sailor Moon - todo sobre estos animes
Shisako   - pgina de el manga de Shisako      
Crdoba-Argentina - sitio sobre Crdoba, clima, sitios tursticos, actualidad..   


ER

CopyrightAndrea Grecco. Todos los derechos reservados.- ES EL VISITANTE NMERO: